Home » Disclaimer

Disclaimer

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Hoewel aan de inhoud van deze website, samenvattingen of juridisch inhoudelijke berichten grote zorg is besteed, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Noch is de inhoud van deze website bedoeld te voorzien in juridisch advies, zodat daarop als zodanig niet mag worden vertrouwd. Indien u meent een vergelijkbare situatie aan de hand te hebben, zullen wij u daarover graag adviseren en daarbij de specifieke omstandigheden in overweging nemen.

Informatie in verband met de EU Diensten Richtlijn

 • Alle advocaten die praktijk voeren binnen ons kantoor zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer: + 31 (0)70 – 335 35 35;
 • Ons BTW-nummer: 8151.93.622.B.01;
 • Ingevolge de wettelijke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheden bij Amlin Corporate Insurance N.V., Prof. J.H. Bavincklaan 1, 1183 AT Amstelveen, polisnummer: 20120523. De maximum dekking beloopt EUR 2.500.000,– per aanspraak en EUR 5.000.000,– per polisjaar;
 • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u zich wenden tot Jasper R Groen op ons kantooradres, zoals vermeld;
 • Gedragsregels voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp. Voor advocaten die ook zijn geregistreerd als mediator kunnen de gedragsregels voor wat betreft diensten verricht in die hoedanigheid te worden geraadpleegd op www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models.php.

Identificatieplicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schept voor advocaten en andere zakelijke dienstverleners bepaalde verplichtingen. Zo zijn advocaten die diensten (gaan) verlenen die onder de Wwft vallen, verplicht een cliëntenonderzoek te doen en hebben zij de plicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU-Nederland. De relevante regelgeving plaatst genoemde dienstverleners onder de wettelijke plicht om een potentiële cliënt op genoegzame wijze te identificeren alvorens de opdracht te aanvaarden en met de dienstverlening aan te vangen. Dit betekent dat in Nederland gevestigde entiteiten of in het buitenland gevestigde ondernemingen die werken via een vehikel in Nederland en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, dienen te worden geïdentificeerd aan de hand van een getekend uittreksel van de Kamer van Koophandel in combinatie met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ander officieel document) welke in de identiteit voorziet van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betrokken entiteit. Juridische entiteiten die zijn gevestigd en geregistreerd in het buitenland zonder een vestiging in Nederland, zijn gehouden om te voorzien in een uittreksel ten bewijze van deugdelijke registratie in het land waar zij hun geregistreerde vestiging hebben. Natuurlijke personen kunnen zich in persoon legitimeren en wij dienen een fotokopie te maken van het geldige legitimatiebewijs. Bovenomschreven regelgeving geniet enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld waar het aankomt op verwijzingen tussen professionele dienstverleners binnen de Europese Unie, in welk geval eenmalige identificatie kan volstaan.

Interne klachtenregeling

Artikel 1 Klacht

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in artikel 46 van de Advocatenwet.

Artikel 2 Toepassingsbereik

 1. Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en de cliënt, waarbij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door één of meer advocaten van Van Steenderen MainportLawyers B.V. is verricht.
 2. Iedere advocaat van Van Steenderen MainportLawyers B.V. reageert op klachten conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze klachtenregeling strekt ertoe:

 1. een procedure vast te leggen om de oorzaken van klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. een procedure vast te leggen om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. bestaande relaties te behouden en verbeteren door klachten op een goede wijze te behandelen;
 4. medewerkers cliëntgericht te laten reageren op klachten;
 5. en in het algemeen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Het bestaan van deze klachtenregeling is gepubliceerd op www.mainportlawyers.com. Van Steenderen MainportLawyers B.V. wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Klachten die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door de cliënt worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Artikel 5 Interne procedure

 1. Iedere klacht wordt doorgeleid naar mr. Jasper R Groen, die optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt de advocaat over wie is geklaagd in kennis van de klacht, en stelt de cliënt en de advocaat in de gelegenheid een toelichting te geven.
 3. De advocaat probeert samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht binnen twee weken na ontvangst van de klacht. Als van deze termijn wordt afgeweken, laat de klachtenfunctionaris dit aan de cliënt weten met opgave van redenen. De klachtfunctionaris vermeldt daarbij een nieuwe termijn waarbinnen hij de klacht zal beoordelen.
 5. De klachtenfunctionaris stuurt een brief aan de cliënt en de advocaat waarin hij laat weten of hij de klacht gegrond acht, en hij kan daarbij aanbevelingen doen.
 6. Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de cliënt, de klachtenfunctionaris en de betreffende advocaat de brief waarin zulks wordt vastgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en de advocaat over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. De advocaat over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over zijn of haar contact met de cliënt en over een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de cliënt op de hoogte van de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit aan de partnervergadering over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten en ter verbetering van procedures.
 4. Eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen binnen Van Steenderen MainportLawyers B.V. besproken en ter besluitvorming aan de partnervergadering voorgelegd.

Rechtsgebieden registratie

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd:

 1. Arnold van Steenderen staat geregistreerd op het rechtsgebied verbintenissenrecht;
 2. Arnold Stendahl staat geregistreerd op de rechtsgebieden verzekeringsrecht alsmede burgerlijk procesrecht;
 3. Jasper Groen staat geregistreerd op het rechtsgebied verbintenissenrecht;
 4. Martina Smit staat geregistreerd op het rechtsgebied verzekeringsrecht;
 5. Charlotte van Steenderen staat geregistreerd op het rechtsgebied verbintenissenrecht;
 6. Jennifer Hoovers staat geregistreerd op het rechtsgebied verbintenissenrecht;
 7. Irini Dalpi staat geregistreerd op het rechtsgebied verzekeringsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.