Juridische mededelingen

Algemene Voorwaarden 

Aan onze dienstverlening en overige werkzaamheden ligt een overeenkomst van opdracht met Van Steenderen MainportLawyers B.V. ten grondslag. Deze overeenkomst is onderworpen aan de navolgende Algemene Voorwaarden, welke Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam. De Algemene Voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Op verzoek zal kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden worden toegezonden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Algemene voorwaarden Van Steenderen MainportLawyers B.V.

1.      Van Steenderen MainportLawyers B.V. stelt zich ten doel om de praktijk van advocaat en procureur uit te oefenen in de meest ruime zin. Een actuele lijst van vennoten is te raadplegen op de website: www.mainportlawyers.com doch zal op verzoek worden toegestuurd.

2.      Iedere opdracht, hoe ook geformuleerd, beschouwt Van Steenderen MainportLawyers B.V. als uitsluitend aan haar gegeven, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde vennoten, en/of medewerkers van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal worden uitgevoerd. De werking van art. 7:404 BW, dat voor het hiervoor bedoelde geval een regeling geeft, alsmede de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten. Bij de uitoefening van de praktijk van advocaat en procureur zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. zich in voorkomende gevallen laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar cliënten worden ingeschakeld.

3.      Iedere aansprakelijkheid van Van Steenderen MainportLawyers B.V. bij, door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een cliënt of anderszins, zal beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door Van Steenderen MainportLawyers B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis in het concrete geval niet ten laste van de verzekeraars komt.

Indien — om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de door Van Steenderen MainportLawyers B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Van Steenderen MainportLawyers B.V. altijd beperkt zijn tot het door haar in de desbetreffende zaak reeds gefactureerde bedrag, welk bedrag maximaal EUR 250.000,-- zal bedragen.

4.      Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal wanneer het belang van haar opdrachtgever dit kennelijk vordert overleggen met de opdrachtgever bij het inschakelen van derden en bij de selectie van die derden zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, zonder overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor tekortkomingen van deze derden. Het is mogelijk dat derden in verband met de uitvoering van een opdracht hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken en Van Steenderen MainportLawyers B.V. bedingt bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van cliënten tevens de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking van derden mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.

Indien de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die niet aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. is verbonden, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

5.      Alle vorderingsrechten uit welke hoofde ook jegens Van Steenderen MainportLawyers B.V. in verband met de door haar verrichte werkzaamheden vervallen in ieder geval één jaar na het moment waarop de betrokkene bekend werd, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van deze rechten.

6.      Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. haar opdrachtgevers een maandelijkse factuur sturen voor honorarium, verhoogd met (i) een opslag van 5% voor algemene kantoorkosten; (ii) de specifieke verschotten; en (iii) waar toepasselijk omzetbelasting (BTW) in verband met de behandeling van een dossier. Bij de factuur zal een globale omschrijving worden gevoegd van de verrichte werkzaamheden, alsmede een gedetailleerd overzicht van de personen die in het desbetreffende dossier werkzaamheden hebben verricht, waarbij die werkzaamheden zullen worden verantwoord in tijdseenheden van 1/10 uur.

Facturen zijn betaalbaar bij ontvangst. Indien een factuur niet uiterlijk 21 dagen na factuurdatum volledig is betaald, zal een rente over het onbetaalde van 1% per maand verschuldigd zijn. Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal het recht hebben separate facturen te versturen voor de door opdrachtgever verschuldigd geworden rente en deze separate facturen zijn eveneens betaalbaar bij ontvangst.

7.      De opdrachtgever kan te allen tijde de aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. gegeven opdracht beëindigen, zonder opgave van redenen. Van haar kant zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. een zelfde recht hebben de opdracht te beëindigen onder het in aanmerking nemen van een redelijke termijn van kennisgeving, zodat de opdrachtgever desgewenst maatregelen kan nemen voor inschakeling van één of meer andere advocaten, een en ander in overeenstemming met de door de Nederlandse Orde van Advocaten gegeven Gedragsregels. Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal onder andere bevoegd zijn tot beëindiging van de opdracht: (i) bij het ondanks aanmaning niet-betalen van één of meer door Van Steenderen MainportLawyers B.V. toegestuurde facturen wegens honorarium en verschotten; (ii) bij een verzuim of weigering van opdrachtgever advies van Van Steenderen MainportLawyers B.V. te aanvaarden en op te volgen; (iii) bij een verzuim of weigering van opdrachtgever volledige openheid van zaken te geven, samen te werken, of anderszins zich zodanig op te stellen dat het de professionele inspanningen van Van Steenderen MainportLawyers B.V. ondermijnd; (iv) bij het zich voordoen van enige andere grond toegestaan of voorgeschreven in de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

8.      Opdrachtgevers aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de behandeling van een dossier gedurende de tijd van representatie door Van Steenderen MainportLawyers B.V.. Opdrachtgever zal onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van een verzoek van Van Steenderen MainportLawyers B.V. tot prompte betaling van deze kosten. Het kan hierbij onder meer gaan om de kosten van advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, deurwaarders, taxateurs, dataresearch bureaus etc.

9.      Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld luidt iedere offerte van of prijsafspraak met Van Steenderen MainportLawyers B.V. exclusief kosten zoals, maar niet beperkt tot: griffierecht, kosten van vertalingen, kosten van experts, taxateurs, informatie- en dataresearch bureaus, koeriersdiensten, internationale telefoongesprekken, reiskosten en kosten van overwerk door secretaresses.

10.    Op de rechtsverhouding tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en haar opdrachtgevers zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Niet alleen Van Steenderen MainportLawyers B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, zullen op deze algemene voorwaarden een beroep kunnen doen. Hetzelfde zal gelden voor de (ex-)vennoten van Van Steenderen MainportLawyers B.V., alsmede van de (ex-)bestuurders van de praktijkvennootschappen en voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Van Steenderen MainportLawyers B.V. hebben verlaten.

11.    Deze algemene voorwaarden van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

Rotterdam, versie 01 januari 2006, Van Steenderen MainportLawyers B.V. 

Privacyvoorwaarden

Vanaf 5 juni 2012 is de regelgeving voor het gebruik van cookies op websites veranderd. Cookies stellen ons in staat tot personen herleidbare informatie te verzamelen, teneinde het gebruik van de website te verbeteren en bepaalde functionaliteiten ten behoeve van de bezoeker te kunnen bieden. Wij gebruiken die informatie niet om deze te verkopen of bekend te maken aan derden, tenzij daartoe rechtens genoodzaakt. Indien u geen cookies wenst te ontvangen, kan dit door u worden geblokkeerd door uw zoekmachine daartoe in te richten of deze vooraf te laten waarschuwen. Ook kunnen cookies worden verwijderd van uw computer. De hulpfunctie op uw zoekmachine zal u hierbij kunnen assisteren. De website www.aboutcookies.org bevat uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Hoewel aan de inhoud van deze website, samenvattingen of juridisch inhoudelijke berichten grote zorg is besteed, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Noch is de inhoud van deze website bedoeld te voorzien in juridisch advies, zodat daarop als zodanig niet mag worden vertrouwd. Indien u meent een vergelijkbare situatie aan de hand te hebben, zullen wij u daarover graag adviseren en daarbij de specifieke omstandigheden in overweging nemen.

Informatie in verband met de EU Diensten Richtlijn

  • Alle advocaten die praktijk voeren binnen ons kantoor zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer: + 31 (0)70 – 335 35 35;
  • Ons BTW-nummer: 8151.93.622.B.01;
  • Ingevolge de wettelijke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheden bij Amlin Corporate Insurance N.V., Prof. J.H. Bavincklaan 1, 1183 AT Amstelveen, polisnummer: 20120523. De maximum dekking beloopt EUR 2.500.000,-- per aanspraak en EUR 5.000.000,-- per polisjaar;
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u zich wenden tot Arnold J. van Steenderen op ons kantooradres, zoals vermeld;
  • Gedragsregels voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp. Voor advocaten die ook zijn geregistreerd als mediator kunnen de gedragsregels voor wat betreft diensten verricht in die hoedanigheid te worden geraadpleegd op www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models.php.

Interne klachtenregeling

1.   Indien een cliënt contact zoekt in verband met enige onregelmatigheid die onze dienstverlening betreft, zal de betrokken advocaat daarover zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gebracht;

2.   In eerste instantie zal de betrokken advocaat trachten het probleem samen met de cliënt op te lossen, zo nodig na raadpleging van de daartoe aangewezen klachtenbehandelaar, in ons geval Arnold J. van Steenderen in die hoedanigheid;

3.   Indien het probleem niet kan worden opgelost, zal de cliënt worden uitgenodigd om dit nader te bespreken met de interne klachtenbehandelaar. Waar gewenst kan de cliënt verkiezen zich te laten vergezellen door enig ander persoon. Een schriftelijk verslag van deze bespreking zal naar aanleiding daarvan worden toegestuurd aan de cliënt;

4.   Indien de klacht dan nog niet is afgewikkeld naar tevredenheid van de cliënt, zal de interne klachtenbehandelaar de cliënt op de mogelijkheid wijzen om in dat verband contact te op te nemen met de Deken van de Orde van Advocaten in Rotterdam;

 

Meer informatie over deze laatste mogelijkheid en over de Orde van Advocaten in het district Rotterdam kunnen worden geraadpleegd op de website www.advocatenorde-rotterdam.nl. Voor verdere details kunt u zich ook altijd wenden tot voornoemde interne klachtenbehandelaar.

Identificatieplicht

In 2001 heeft Europees Parlement Richtlijn no. 2001/97/EC aangenomen, welke in de uitbreiding van de identificatieverplichting voorziet en mede betrekking heeft op de verplichte rapportering van ongebruikelijke transacties die beoogt witwaspraktijken tegen te gaan. Als gevolg hiervan is de Wet Melding Ongebruikelijke Transacties 1993 en de Wet Identificatie bij Dienstverlening mede van toepassing verklaard op dienstverlening verricht bij advocaten, notarissen, belastingadviseurs en accountants, ingaande per 1 juni 2003. De relevante regelgeving plaatst genoemde dienstverleners onder de wettelijke plicht om een potentiële cliënt op genoegzame wijze te identificeren alvorens de opdracht te aanvaarden en met de dienstverlening aan te vangen. Dit betekent dat in Nederland gevestigde entiteiten of in het buitenland gevestigde ondernemingen die werken via een vehikel in Nederland en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, dienen te worden geïdentificeerd aan de hand van een getekend uittreksel van de Kamer van Koophandel in combinatie met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ander officieel document) welke in de identiteit voorziet van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betrokken entiteit. Juridische entiteiten die zijn gevestigd en geregistreerd in het buitenland zonder een vestiging in Nederland, zijn gehouden om te voorzien in een uittreksel ten bewijze van deugdelijke registratie in het land waar zij hun geregistreerde vestiging hebben. Bovenomschreven regelgeving geniet enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld waar het aankomt op verwijzingen tussen professionele dienstverleners binnen de Europese Unie, in welk geval eenmalige identificatie kan volstaan.