Juridische mededelingen

Algemene Voorwaarden

Aan onze dienstverlening en overige werkzaamheden ligt een overeenkomst van opdracht met Van Steenderen MainportLawyers B.V. ten grondslag. Deze overeenkomst is onderworpen aan de navolgende Algemene Voorwaarden, welke Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam. De Algemene Voorwaarden bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. Op verzoek zal kosteloos een exemplaar van de Algemene Voorwaarden worden toegezonden. De toepasselijkheid van enige andere algemene voorwaarden wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Algemene voorwaarden van Van Steenderen MainportLawyers B.V.

1.1 - Van Steenderen MainportLawyers B.V. is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, die zich ten doel stelt om de advocatuur (inclusief het optreden als bewindvoerder, curator, mediator en arbiter) uit te oefenen.

1.2 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. De personen die door Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn gemachtigd om namens haar opdrachten te aanvaarden, worden in het navolgende aangeduid met “partner”.

1.3 - Onder “opdrachtgever” wordt verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. opdracht geeft voor het verrichten van werkzaamheden. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en nieuwe opdrachten van opdrachtgever. De werking van algemene voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.1 - Iedere opdracht, hoe ook geformuleerd, beschouwt Van Steenderen MainportLawyers B.V. als uitsluitend aan haar gegeven, zelfs indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door één of meer bepaalde partners, en/of medewerkers van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal worden uitgevoerd.

2.2 - De werking van art. 7:404 BW, dat voor het hiervoor bedoelde geval een regeling geeft, alsmede de werking van art. 7:407 lid 2 BW dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor de gevallen waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, wordt uitgesloten.

2.3 - Bij de uitoefening van de praktijk van advocaat zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. zich in voorkomende gevallen laten bijstaan door personen die door haar bij de uitvoering van de opdrachten van haar opdrachtgevers worden ingeschakeld.

3.1 - Iedere aansprakelijkheid van Van Steenderen MainportLawyers B.V. bij, door of in verband met de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever of anderszins, zal beperkt zijn tot het bedrag of de bedragen die in dat geval worden uitgekeerd onder de door Van Steenderen MainportLawyers B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polis in het concrete geval niet ten laste van de verzekeraars komt.

3.2 - Indien Van Steenderen MainportLawyers B.V. aansprakelijk is voor schade aan personen of zaken, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in dat geval wordt uitgekeerd onder de algemene aansprakelijkheidsverzekering (AVB) van Van Steenderen MainportLawyers B.V., te vermeerderen met het toepasselijk eigen risico.

3.3 - Indien — om welke reden dan ook – geen uitkering krachtens de door Van Steenderen MainportLawyers B.V. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering mocht plaatsvinden, zal de aansprakelijkheid van Van Steenderen MainportLawyers B.V. altijd beperkt zijn tot het door haar in de desbetreffende zaak reeds gefactureerde bedrag, welk bedrag maximaal EUR 50.000,-- zal bedragen.

4.1 - Iedere vordering tot schadevergoeding verjaart een jaar na de dag waarop de opdrachtgever c.q. betrokkene bekend is geworden met de schade, of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van de schade en met Van Steenderen MainportLawyers B.V.’s aansprakelijkheid daarvoor.

5.1 - Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal wanneer het belang van haar opdrachtgever dit kennelijk vordert overleggen met de opdrachtgever bij het inschakelen van derden en bij de selectie van die derden zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen, zonder overigens enige aansprakelijkheid te aanvaarden voor tekortkomingen van deze derden. Het is mogelijk dat derden in verband met de uitvoering van een opdracht hun aansprakelijkheid in verband daarmee willen beperken en Van Steenderen MainportLawyers B.V. bedingt bij deze, dat alle haar gegeven opdrachten van opdrachtgevers tevens de bevoegdheid inhouden om een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking van derden mede namens haar opdrachtgever te aanvaarden.

5.2 - Indien de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever meebrengt dat een buiten Nederland gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die niet aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. is verbonden, wordt ingeschakeld om werkzaamheden in het kader van de gegeven opdracht te verrichten, zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. niet aansprakelijk zijn voor fouten die door deze persoon mochten worden gemaakt.

6.1 - Van Steenderen MainportLawyers B.V. is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie (bijvoorbeeld voor schade door vertraging, niet-aflevering, openbaarmaking, onderschepping en/of manipulatie van elektronische berichten door derden of ontstane schade door gebruikte hard- en/of software of overbrenging van virussen en dergelijke).

7.1 - Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal ingevolge toepasselijke regelgeving, waaronder de Wet ter Voorkoming van Witwassen en Financieren van Terrorisme (Wwft) de identiteit van opdrachtgevers vaststellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten melden.

8.1 - Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. haar opdrachtgevers een maandelijkse factuur sturen voor honorarium, verhoogd met (i) een opslag van 6% voor algemene kantoorkosten; (ii) de specifieke verschotten; en (iii) waar toepasselijk omzetbelasting (BTW) in verband met de behandeling van een dossier. Bij de factuur zal een globale omschrijving worden gevoegd van de verrichte werkzaamheden, alsmede een gedetailleerd overzicht van de personen die in het desbetreffende dossier werkzaamheden hebben verricht, waarbij die werkzaamheden zullen worden verantwoord in tijdseenheden van 1/10 uur.

8.2 - Facturen zijn betaalbaar bij uiterlijk 14 dagen na factuurdatum. Indien een factuur niet uiterlijk 21 dagen na factuurdatum volledig is betaald, zal een rente over het onbetaalde van 1% per maand verschuldigd zijn. Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal het recht hebben separate facturen te versturen voor de door opdrachtgever verschuldigd geworden rente en deze separate facturen zijn betaalbaar bij ontvangst.

8.3 - Van Steenderen MainportLawyers B.V. is te allen tijde gerechtigd betaling van een (tussentijds) voorschot te eisen alvorens de werkzaamheden worden aangevangen of voortgezet.

8.4 - Opdrachtgever machtigt het Bestuur van de Stichting Beheer Derdengelden Van Steenderen MainportLawyers onherroepelijk om namens hem met de voor opdrachtgever op de derdengeldenrekening van de Stichting Beheer Derdengelden Van Steenderen MainportLawyers, dan wel op de rekening(en) van Van Steenderen MainportLawyers B.V. (te) ontvangen bedragen voor de voldoening zorg te dragen van de declaraties van Van Steenderen MainportLawyers B.V. aan opdrachtgever.

8.5 - Reclames met betrekking tot verrichte werkzaamheden en/of door Van Steenderen MainportLawyers B.V. in rekening gebrachte bedragen dienen schriftelijk binnen 30 dagen na verzending van documentatie of informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 30 dagen na ontdekking van het gebrek indien opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. kenbaar te worden gemaakt. Een reclame als hier bedoeld, schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

8.6 - Van Steenderen MainportLawyers B.V. kent een interne klachtenregeling die te vinden is op haar website, doch die ook op eerste verzoek van opdrachtgever zal worden toegestuurd.

9.1 - De opdrachtgever kan te allen tijde de aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. gegeven opdracht beëindigen, zonder opgave van redenen. Van haar kant zal Van Steenderen MainportLawyers B.V. een zelfde recht hebben de opdracht te beëindigen onder het in aanmerking nemen van een redelijke termijn van kennisgeving, zodat de opdrachtgever desgewenst maatregelen kan nemen voor inschakeling van één of meer andere advocaten, een en ander in overeenstemming met de door de Nederlandse Orde van Advocaten gegeven Gedragsregels.

9.2 - Van Steenderen MainportLawyers B.V. zal onder andere bevoegd zijn tot beëindiging van de opdracht: (i) bij het ondanks aanmaning niet-betalen van één of meer door Van Steenderen MainportLawyers B.V. toegestuurde facturen wegens honorarium en verschotten; (ii) bij een verzuim of weigering van opdrachtgever advies van Van Steenderen MainportLawyers B.V. te aanvaarden en op te volgen; (iii) bij een verzuim of weigering van opdrachtgever volledige openheid van zaken te geven, samen te werken, of anderszins zich zodanig op te stellen dat het de professionele inspanningen van Van Steenderen MainportLawyers B.V. ondermijnd; (iv) bij het zich voordoen van enige andere grond toegestaan of voorgeschreven in de Gedragsregels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

10.1 - Opdrachtgevers aan Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn verantwoordelijk voor alle kosten in verband met de behandeling van een dossier gedurende de tijd van representatie door Van Steenderen MainportLawyers B.V.. Opdrachtgever zal onmiddellijk zijn verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van een verzoek van Van Steenderen MainportLawyers B.V. tot prompte betaling van deze kosten. Het kan hierbij onder meer gaan om de kosten van advocaten in andere jurisdicties, experts, vertalers, deurwaarders, taxateurs, dataresearch bureaus etc.

10.2 - Het is opdrachtgever verboden de geestesproducten van Van Steenderen MainportLawyers B.V., daaronder begrepen werkwijzen, adviezen en (modellen/)contracten, te (doen) verveelvoudigen, openbaren en/of exploiteren. Van Steenderen MainportLawyers B.V. blijft rechthebbende op het auteursrecht dat kan ontstaan op de door haar vervaardigde werken.

11.1 - Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld luidt iedere offerte van of prijsafspraak met Van Steenderen MainportLawyers B.V. exclusief kosten zoals, maar niet beperkt tot: griffierecht, kosten van vertalingen, kosten van experts, taxateurs, informatie- en dataresearch bureaus, koeriersdiensten, internationale telefoongesprekken, reiskosten en kosten van overwerk door secretaresses.

12.1 - Op de rechtsverhouding tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en haar opdrachtgevers zal Nederlands recht van toepassing zijn. Alleen de Nederlandse rechter zal bevoegd zijn van enig geschil dat tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en een opdrachtgever mocht ontstaan, kennis te nemen. Niet alleen Van Steenderen MainportLawyers B.V., maar ook alle personen die bij de uitvoering van een opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, zullen op deze algemene voorwaarden een beroep kunnen doen. Hetzelfde zal gelden voor de (ex-)partners van Van Steenderen MainportLawyers B.V., alsmede van de (ex-)bestuurders van de praktijkvennootschappen en voor vroegere medewerkers met inbegrip van hun eventuele erfgenamen, indien zij aansprakelijk worden gehouden nadat zij het kantoor van Van Steenderen MainportLawyers B.V. hebben verlaten.

13.1 - Deze algemene voorwaarden van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn in de Nederlandse en de Engelse taal opgesteld. Ingeval van geschil over inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn. De tekst van deze voorwaarden is gedeponeerd bij de Rechtbank Rotterdam.

Rotterdam, versie 01 januari 2021

Van Steenderen MainportLawyers B.V.

Zeemansstraat 13

3016 CN  ROTTERDAM

www.mainportlawyers.com

 

KvK: 24388195

              

Privacyverklaring

In deze Privacyverklaring beschrijven wij hoe Van Steenderen MainportLawyers B.V. met de aan haar ter beschikking gestelde persoonsgegevens omgaat.

1.         Algemeen

1.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. respecteert uw (persoons)gegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of die wij anderszins verkrijgen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie herleidbaar tot een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Van Steenderen MainportLawyers B.V. verwerkt.

2. Gebruik van persoonsgegevens

2.1 Alle door Van Steenderen MainportLawyers B.V. verwerkte persoonsgegevens worden behandeld in overeenstemming met hetgeen uit wet- en regelgeving voortvloeit, waaronder artikel 6 van de AVG op basis waarvan uitsluitend op de volgende gronden persoonsgegevens worden verwerkt:

- wettelijke verplichting;

- uitvoering van de overeenkomst

- verkregen toestemming van betrokkene(n)

- gerechtvaardigd belang.

2.2 In verband met de te verrichten en verrichtte dienstverlening aan cliënten beschikt Van Steenderen MainportLawyers B.V. over (persoons)gegevens die relevant zijn voor het aannemen, de uitvoering en beëindiging van de aan haar gegeven opdracht, alles in de ruimste zin des woords. Deze gegevens zijn ontvangen van onze cliënten of uit andere bronnen zoals openbare bronnen, wederpartijen, etc.

2.3 Voorts worden (persoons)gegevens gebruikt voor het delen van juridische kennis en expertise aan u via nieuwsbrieven of het versturen van uitnodigingen voor evenementen of bijeenkomsten. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten. Ook kunt u zich aanmelden voor het ontvangen van een nieuwsbrief of andere vormen van communicatie van Van Steenderen MainportLawyers B.V.

3.         Verstrekken persoonsgegevens aan derden

3.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van ons kantoor, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

3.2 Van Steenderen MainportLawyers B.V. kan persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

3.3 Met de derde partij die namens en in opdracht van Van Steenderen MainportLawyers B.V. uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Steenderen MainportLawyers B.V. ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris of ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.   

4. Onze website en uw privacy

4.1 Op het moment dat u onze website bezoekt, wordt uw IP-adres automatisch geregistreerd in een zogeheten log-bestand. Deze bestanden worden gedurende een beperkt aantal dagen op de webserver bewaard.

4.2 De contactpagina op onze website maakt gebruik van de dienst Google Maps, waarbij zogenaamde third-party cookies worden geplaatst. De meeste internetbrowsers accepteren deze cookies automatisch. Door de instellingen van uw browser aan te passen, kunt u de cookies weigeren. In dat geval kunt u op de contactpagina van onze website geen gebruik maken van de dienst Google Maps.

4.3  Op de website van Van Steenderen MainportLawyers B.V. zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Linkedin of Facebook. Van Steenderen MainportLawyers B.V. houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst de privacyverklaring van die derden door te lezen.

5. Bewaartermijnen

5.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de uitvoering van de opdracht en/of om aan wet- en regelgeving te voldoen.

6. Beveiliging

6.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

7. Wijzigingen statement

7.1 Van Steenderen MainportLawyers B.V. heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van deze privacyverklaring worden op de website van ons kantoor gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website.

8. Vragen?

8.1 Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u toesturen via onderstaande contactgegevens. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

8.2 Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Van Steenderen MainportLawyersB.V.  aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Uw verzoeken zoals hiervoor bedoeld, kunt u richten aan:

Van Steenderen MainportLawyers B.V. 

info@mainportlawyers.com

F: 010 – 266 78 68  

Deze privacyverklaring is op 14 juni 2019 vastgesteld. 

Niet-aansprakelijkheidsverklaring

Hoewel aan de inhoud van deze website, samenvattingen of juridisch inhoudelijke berichten grote zorg is besteed, aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Noch is de inhoud van deze website bedoeld te voorzien in juridisch advies, zodat daarop als zodanig niet mag worden vertrouwd. Indien u meent een vergelijkbare situatie aan de hand te hebben, zullen wij u daarover graag adviseren en daarbij de specifieke omstandigheden in overweging nemen.

Informatie in verband met de EU Diensten Richtlijn

  • Alle advocaten die praktijk voeren binnen ons kantoor zijn geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Advocaten, Neuhuyskade 94, 2596 XM Den Haag, telefoonnummer: + 31 (0)70 – 335 35 35;
  • Ons BTW-nummer: 8151.93.622.B.01;
  • Ingevolge de wettelijke voorschriften van de Nederlandse Orde van Advocaten zijn wij verzekerd voor beroepsaansprakelijkheden bij Amlin Corporate Insurance N.V., Prof. J.H. Bavincklaan 1, 1183 AT Amstelveen, polisnummer: 20120523. De maximum dekking beloopt EUR 2.500.000,-- per aanspraak en EUR 5.000.000,-- per polisjaar;
  • Voor klachten over onze dienstverlening kunt u zich wenden tot Arnold J. van Steenderen op ons kantooradres, zoals vermeld;
  • Gedragsregels voor advocaten kunnen worden geraadpleegd op www.advocatenorde.nl/wetenregelgeving/vademecum.asp. Voor advocaten die ook zijn geregistreerd als mediator kunnen de gedragsregels voor wat betreft diensten verricht in die hoedanigheid te worden geraadpleegd op www.nmi-mediation.nl/english/nmi_rules_and_models.php.

Identificatieplicht

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) schept voor advocaten en andere zakelijke dienstverleners bepaalde verplichtingen. Zo zijn advocaten die diensten (gaan) verlenen die onder de Wwft vallen, verplicht een cliëntenonderzoek te doen en hebben zij de plicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU-Nederland. De relevante regelgeving plaatst genoemde dienstverleners onder de wettelijke plicht om een potentiële cliënt op genoegzame wijze te identificeren alvorens de opdracht te aanvaarden en met de dienstverlening aan te vangen. Dit betekent dat in Nederland gevestigde entiteiten of in het buitenland gevestigde ondernemingen die werken via een vehikel in Nederland en als zodanig zijn geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, dienen te worden geïdentificeerd aan de hand van een getekend uittreksel van de Kamer van Koophandel in combinatie met een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, rijbewijs of ander officieel document) welke in de identiteit voorziet van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van de betrokken entiteit. Juridische entiteiten die zijn gevestigd en geregistreerd in het buitenland zonder een vestiging in Nederland, zijn gehouden om te voorzien in een uittreksel ten bewijze van deugdelijke registratie in het land waar zij hun geregistreerde vestiging hebben. Natuurlijke personen kunnen zich in persoon legitimeren en wij dienen een fotokopie te maken van het geldige legitimatiebewijs. Bovenomschreven regelgeving geniet enkele uitzonderingen, bijvoorbeeld waar het aankomt op verwijzingen tussen professionele dienstverleners binnen de Europese Unie, in welk geval eenmalige identificatie kan volstaan. 

Interne klachtenregeling

Artikel 1 Klacht

In deze klachtenregeling wordt verstaan onder klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in artikel 46 van de Advocatenwet.

Artikel 2 Toepassingsbereik

1.       Deze klachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Van Steenderen MainportLawyers B.V. en de cliënt, waarbij de uitvoering van de overeenkomst van opdracht door één of meer advocaten van Van Steenderen MainportLawyers B.V. is verricht.

2.       Iedere advocaat van Van Steenderen MainportLawyers B.V. reageert op klachten conform deze klachtenregeling.

Artikel 3 Doelstellingen

Deze klachtenregeling strekt ertoe:

a.       een procedure vast te leggen om de oorzaken van klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;

b.      een procedure vast te leggen om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;

c.       bestaande relaties te behouden en verbeteren door klachten op een goede wijze te behandelen;

d.      medewerkers cliëntgericht te laten reageren op klachten;

e.      en in het algemeen de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Artikel 4 Informatie bij aanvang dienstverlening

1.       Het bestaan van deze klachtenregeling is gepubliceerd op www.mainportlawyers.com. Van Steenderen MainportLawyers B.V. wijst de cliënt bij het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een klachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.

2.       Klachten die na behandeling niet zijn opgelost kunnen door de cliënt worden voorgelegd aan de rechtbank te Rotterdam.

Artikel 5 Interne procedure

1.       Iedere klacht wordt doorgeleid naar mr. A.J. van Steenderen, die optreedt als klachtenfunctionaris.

2.       De klachtenfunctionaris stelt de advocaat over wie is geklaagd in kennis van de klacht, en stelt de cliënt en de advocaat in de gelegenheid een toelichting te geven.

3.       De advocaat probeert samen met de cliënt tot een oplossing te komen, al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.

4.       De klachtenfunctionaris beoordeelt de klacht binnen twee weken na ontvangst van de klacht. Als van deze termijn wordt afgeweken, laat de klachtenfunctionaris dit aan de cliënt weten met opgave van redenen. De klachtfunctionaris vermeldt daarbij een nieuwe termijn waarbinnen hij de klacht zal beoordelen.

5.       De klachtenfunctionaris stuurt een brief aan de cliënt en de advocaat waarin hij laat weten of hij de klacht gegrond acht, en hij kan daarbij aanbevelingen doen.

6.       Als de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de cliënt, de klachtenfunctionaris en de betreffende advocaat de brief waarin zulks wordt vastgelegd.

Artikel 6 Geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

1.       De klachtenfunctionaris en de advocaat over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.

2.       De cliënt is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 Verantwoordelijkheden

1.       De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.

2.       De advocaat over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over zijn of haar contact met de cliënt en over een mogelijke oplossing.

3.       De klachtenfunctionaris houdt de cliënt op de hoogte van de afhandeling van de klacht.

4.       De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 Klachtregistratie

1.       De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.

2.       Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.

3.       De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit aan de partnervergadering over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten en ter verbetering van procedures.

4.       Eenmaal per jaar worden de verslagen en de aanbevelingen binnen Van Steenderen MainportLawyers B.V. besproken en ter besluitvorming aan de partnervergadering voorgelegd.

Rechtsgebieden registratie

De hierna genoemde advocaten hebben zich op de volgende hoofd- (en sub)rechtsgebieden in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd: 

a. Arnold van Steenderen staat geregistreerd op de rechtsgebieden transport- en handelsrecht alsmede verbintenissenrecht;

b. Arnold Stendahl staat geregistreerd op de rechtsgebieden verzekeringsrecht alsmede burgerlijk procesrecht;

c. Jasper Groen staat geregistreerd op het rechtsgebied verbintenissenrecht;

d. Martina Smit staat geregistreerd op het rechtsgebied verzekeringsrecht;

e. Charlotte van Steenderen staat geregistreerd op de rechtsgebieden transport- en handelsrecht, alsmede burgerlijk procesrecht;

f. Jennifer Hoovers staat geregistreerd op het rechtsgebied verbintenissenrecht;

g. Irini Dalpi staat geregistreerd op het rechtsgebied verzekeringsrecht.

Op grond van deze registratie zijn zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse Orde van Advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.